il·lustracions a Handbook of Bryophytes / Institut d’Estudis Cat.

(vol. I & II)